Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Ο διαχειριστής της επιχειρήσεως «Δ. ΒΛΑΧΟΣ Ι.Κ.Ε.» απεφάσισε την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας που συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των προϊόντων.
2. Για τον ως άνω λόγο η επιχείρησή εγκαθιστά σύστημα διαχειρίσεως της ασφάλειας των τροφίμων ως αναφορά την τυποποίηση , αποθήκευση και διακίνηση νωπών φρούτων και λαχανικών.
3. Η διεύθυνση της επιχειρήσεως επειδή πιστεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντών της

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

στις κάτωθι αρχές οι οποίες συνιστούν την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας :


(α) στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ ,
(β) στην συνεχή ενημέρωση , παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και ποιότητος τροφίμων , περιβαλλοντικής διαχειρίσεως , καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών ,
(γ) όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων και το περιβάλλον , προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και τη λοιπή τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ ,
(δ) στην εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις των πελατών με έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών ,
(ε) στην κοινοποίηση , εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΑΤ σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας ,
(στ) στην κοινοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ,
(ζ) στην επανέγκριση ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα του ΣΔΑΤ ,
(η) στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων ,
(θ) στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της εγκαταστάσεως ,
(ι) στην τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση ,
(ια) στην συστηματική αναγνώριση , αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας ,
(ιβ) στην συνεχή προσπάθεια για την πρόληψη της ρυπάνσεως που δύναται να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών ,
(ιγ) στην συνεχή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων , με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ,τεχνικών ανακτήσεως , επαναχρησιμοποιήσεως και ανακυκλώσεως , όπου είναι δυνατόν ,
(ιδ) στην ασφαλή διαχείριση των όποιων επικίνδυνων αποβλήτων , εμφανίζονται στις διεργασίες της εταιρείας ,
(ιε) στην αναγνώριση , αξιολόγηση και έλεγχο όλων των αναδιανομών για κοινωφελείς σκοπούς ,
(ιστ) στην διαρκή προσπάθεια προς εμπέδωση από το προσωπικό όλου του οργανισμού στην ανάπτυξη κουλτούρας έχουσα σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ,
(ιζ) στην διάθεση όλων των απαραιτήτων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της επιχειρήσεως και
(ιη) στην υποστήριξη από μετρήσιμους στόχους.

 

Ημερομηνία : 03-01-2022

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως «ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» απεφάσισε την εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας που συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων.
2. Για τον ως άνω λόγο η επιχείρησή μας εγκαθιστά σύστημα διαχειρίσεως τηςασφάλειας των τροφίμων ως αναφορά την επεξεργασία (αποφλοίωση και κοπή) , τυποποίηση , αποθήκευση και διακίνηση λαχανικών (γεώμηλα και κρόμμυα) υπό απλή ψύξη.
3. Η διεύθυνση της επιχειρήσεως επειδή πιστεύει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων της

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

στις κάτωθι αρχές οι οποίες συνιστούν την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας:

(α) στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ ,
(β) στην συνεχή ενημέρωση , παρακολούθηση και εναρμόνιση με την νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας & ποιότητος τροφίμων , περιβαλλοντικής διαχειρίσεως , καθώς και στις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών ,
(γ) όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων και το περιβάλλον , προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και τη λοιπή τεκμηρίωση του ΣΔΑΤ ,
(δ) στην εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις των πελατών με έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών ,
(ε) στην κοινοποίηση , εφαρμογή και τήρηση του ΣΔΑΤ σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας ,
(στ) στην κοινοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ,
(ζ) στην επανέγκριση ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα του ΣΔΑΤ ,
(η) στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων ,
(θ) στον διαρκή εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του εξοπλισμού της εγκαταστάσεως ,
(ι) στην τήρηση και συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων στην εγκατάσταση ,
(ια) στην συστηματική αναγνώριση , αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας ,
(ιβ) στην συνεχή προσπάθεια για την πρόληψη της ρυπάνσεως που δύναται να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών ,
(ιγ) στην συνεχή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των τελικώς παραγομένων αποβλήτων , με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών ,τεχνικών ανακτήσεως , επαναχρησιμοποιήσεως και ανακυκλώσεως , όπου είναι δυνατόν ,
(ιδ) στην ασφαλή διαχείριση των όποιων επικίνδυνων αποβλήτων , εμφανίζονται στις διεργασίες της εταιρείας ,
(ιε) στην αναγνώριση , αξιολόγηση και έλεγχο όλων των αναδιανομών για κοινωφελείς σκοπούς ,
(ιστ) στην διαρκή προσπάθεια προς εμπέδωση από το προσωπικό όλου του οργανισμού στην ανάπτυξη κουλτούρας έχουσα σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ,
(ιζ) στην διάθεση όλων των απαραιτήτων πόρων για την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της επιχειρήσεως και
(ιη) στην υποστήριξη από μετρήσιμους στόχους.


Ημερομηνία : 01-11-2021

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Βρείτε Μας Στο Χάρτη

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ
               ΠΑΤΑΤΑΣ
 
Τηλ. 210 57 55 566
Φαξ.. 210 57 54 999
 
 
 
Δ. ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ
 
Τηλ. 210 57 65 009
Φαξ. 210 57 82 380